رمضان

مطالب خواندنی

ماه رمضان و انتظار


همان طور که رمضان فقط لب فرو بستن از غذا و طعام نیست که جان فروبستن از گناه است؛ انتظار هم فقط به لب ذکر مهدی(عج) آوردن…