شعر مهدوی

اخبار

با ظهور تو تعبیر می‌شوم


🔹 در روشنای چشم تو تطهیر می‌شوم 🔹آغاز یک جنون نفس‌گیر می‌شوم 🔸 چشمی که هر غروب برای سرودنش 🔸با هر چه وزن و قافیه درگیر می‌شوم…

شعر مهدوی

همی خواهم ز یاران تو باشم


همی خواهم ز یاران تو باشم رهین خوان احسان توباشم به هر جا میروم ذکرتوگویم به هر بزمی ثناخوان تو باشم 📚جرعه ای از الطاف حضرت صاحب…

مطالب جامع مهدوی

ز ظالم داد مظلومان تو گیری


ز ظالم داد مظلومان تو گیری کنی از ناتوانان دستگیری تویی شاها پناه بی پناهان به خود بی چارگان را می پذیری 📚گزیده دیوان حیران،ص۱۰۷

شعر مهدوی

کاش باز آیی


مثل باران بی ریا و ساده ای چون دعا،مهمان هر سجاده ای باز هم می آیی از یک راه دور شهر را پر می کنی از عطر…