مقام صاحب الزمان (عج) شوشتر

مطالب جامع مهدوی

سابقه تاریخی مقام صاحب الزمان (عج)


توضیحاتی درباره پیدایش مقام صاحب الزمان (عج)، سابقه تاریخی آن، نحوه پیدایش و اسناد تاریخی مقام را میتوانید در این بخش بخوانید