دلنوشته

دلنوشته های مهدوی

انتظار روی ماه


ای حاضرِ غایب از نظرها، هزاران هزار نگاه منتظرِ دیدن هلال روی ماه تواند تا بیآیی و رنج دوران فراق به سرآید. تا از آسمان مکه طلوع…