دلنوشته های مهدوی

دلنوشته های مهدوی

انتظار روی ماه


ای حاضرِ غایب از نظرها، هزاران هزار نگاه منتظرِ دیدن هلال روی ماه تواند تا بیآیی و رنج دوران فراق به سرآید. تا از آسمان مکه طلوع…

دلنوشته های مهدوی

منتظر امیدوار


در انتظار دنیایی روشن به نور عدالت و پر از دادگری بودن، از برترین اعمال و نیكوترین تلاش‌ها است. یکی از ابعاد مهم فرهنگ انتظار، مأیوس نشدن،…