مهدی در قرآن

مطالب جامع مهدوی

تجلی حضرت مهدی(عج) در آیه 5 سوره ابراهیم


تجلی امام زمان علیه السلام در قرآن یکی دیگر از آیاتی که در قرآن در مورد امام زمان(عج)آمده است آیه 5 سوره ابراهیم است که خداوند متعال…

مطالب جامع مهدوی

تجلی امام زمان علیه السلام در سوره عنکبوت


تجلی امام زمان (عج) در قرآن و اگر یاری (وپیروزی) ای از سوی خداوندگارت آید،همانا خواهند گفت: ما هم با شما بودیم. قسمتی از آیه 10سوره عنکبوت…

مطالب جامع مهدوی

تجلی امام زمان علیه السلام در سوره ق


و آن روز که منادی حق از جای نزدیکی ندا خواهدکرد،گوش فرا دار؛روزی که آن صیحه را به حق بشنوند .آن هنگام روز خروج است. سوره ق…

مطالب جامع مهدوی

تجلی امام زمان علیه السلام در سوره اسراء


کسی که مظلومانه کشته شود برای خونخواه او فرمانروائی مقدّرکرده ایم .در کشتار زیاده روی نکند که او یاری شده است . سوره اسراءآیه 33 امام صادق…